Międzynarodowy Dzień Organizacji Pozarządowych 27 lutego


Dzień trzeciego sektora (bo tak nazywane są organizacje pozarządowe) to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku, wypełniając swoje cele statutowe.
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

T2

T4

ngo-FUNDACJA ZAMEK

Nasza Fundacja działa już 2 rok na rzecz rewitalizacji Zamku Niemodlin. Działamy w obszarze ratowania i zachowania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Ratujemy niezwykle cenny obiekt, 700 letnie zamczysko będące pomnikiem historii regionu.

O naszych działaniach informujemy na bieżąco na portalach społecznościowych, mediach, podczas organizowanych eventów.

Każdy kto kocha zabytki i chce się włączyć w te działania- zapraszamy do kontaktu: zamek@zamekniemodlin.pl  Przy takiej ilości pracy każdy wolontariusz mile widziany :-).

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasze wysiłki można to uczynić wpłacając darowiznę na rzecz Fundacji:

Bank ING Bank Śląski S.A O/opole

Rachunek Podstawowy w PLN: 80 1050 1504 1000 0090 3121 9232

Rachunek bankowy w EUR: 58 1050 1504 1000 0090 3121 9240

Wpis Fundacji do KRS

Cele i zasady działania Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313  ( wyciąg z statutu)

Celami Fundacji są:

 1. inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań , zmierzających do restauracji i nadania nowych funkcji użytkowych zabytkowemu Zamkowi Książąt Niemodlińskich, posiadającemu wyjątkową wartość historyczną i kulturową;
 2. wspieranie działalności naukowej i badawczej związanej z historią Zamku Książąt Niemodlińskich na szerokim tle kulturowym Śląska Opolskiego;
 3. pogłębianie i popularyzacja wiedzy o historii obiektu i okolicy Niemodlina oraz wiedzy
  o tradycjach, kulturze i obyczajach miejscowej ludności;
 4. popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta i Gminy Niemodlin;
 5. ochrona, opieka, przywracanie do stanu pierwotnego i zapobieganie niszczeniu zabytków architektury, dzieł sztuki, dóbr kultury, miejsc kultu religijnego, obiektów o znaczeniu historyczno – kulturalnym;
 6. nadawanie zabytkom architektury, dziełom sztuki, dobrom kultury i obiektom o znaczeniu historycznym nowych funkcji użytkowych i ich efektywne wykorzystanie dla dobra społeczności lokalnej, a także wspieranie działań w tym zakresie;
 7. działania edukacyjne na polu historii, kultury i sztuki;
 8. działania edukacyjne dotyczące poznawania Europy oraz wspieranie działań propagujących wiedzę o funkcjonowania Unii Europejskiej;
 9. propagowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, kulturalnej, społecznej
  i gospodarczej;
 10. wspieranie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych takich jak wystawy, prezentacje, koncerty;
 11. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 12. wspieranie i organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne;
 13. wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. podejmowanie działań oraz czynności a także badań związanych z ustaleniem dziejów historycznych wcześniejszych właścicieli Zamku Książąt Niemodlińskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym z programów Unii Europejskiej, na prace adaptacyjne i remontowe w celu restauracji i ochrony Zamku w Niemodlinie;
 2. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi
  i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą taką działalność prowadzić;
 3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie gromadzenia dokumentacji i bibliografii dotyczącej Zamku w Niemodlinie oraz zabytków Miasta i Gminy Niemodlin;
 4. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć, mających na celu ochronę wartości kultury materialnej i intelektualnej regionu, a w szczególności najbliższej okolicy Niemodlina;
 5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz kultury i sztuki, polegających
  w szczególności na organizacji i wspieraniu wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych
  i artystycznych na terenie Zamku w Niemodlinie jak również organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów i sesji naukowych;
 6. działania w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania polegające na organizowaniu i wspieraniu szkół, szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach objętych celami Fundacji;
 7. granty naukowo – badawcze;
 8. darowizny;
 9. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;
 10. uczestnictwo w projektach i programach unijnych i innych, w zakresie objętym celami Fundacji;
 11. współprace z wolontariuszami zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działaj z nami na rzecz ratowania Zamku Książęcego Niemodlin 1313