Konkurs plastyczny #MójZabytek!Dbam!


Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym ochrony zabytków.

18 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, poprzez udział w konkursie chcemy zwrócić uwagę na bogactwo zabytków w naszej najbliższej okolicy!

Konkurs #MójZabytek!Dbam!

konkurs plastyczny

Celem Konkursu jest:

a)popularyzacja wiedzy i podnoszenia świadomości na temat zabytku: Zamku Książęcego Niemodlin b) rozwijanie zainteresowania lokalnym  dziedzictwem kulturowym c) podnoszenia świadomości na temat ochrony zabytków, d) popularyzacja zabytków ziemi niemodlińskiej,  e) pobudzanie do działań kreatywnych w zakresie technik sztuk plastycznych

Warunki uczestnictwa

1.Konkurs jest adresowany dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych

2.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3.Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto do dnia 18 kwietnia 2019r. złoży łącznie:

a)pracę konkursową, b)wypełniony formularz zgłoszeniowy -załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, c)wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego –załącznik nr 2 do niniejszego  Regulaminu

4.Pracę konkursową wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście (Rynek 55, 49-100 Niemodlin lub przesłać pocztą na powyższy adres z dopiskiem #MójZabytek!Dbam! – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

1.Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w następującej kategorii wiekowej w jakiej prace będą oceniane:

a)0- 6 lat, b) 7–10lat, c).11–14 lat, e).15 –18 lat, f) 18 +

2.Praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

3.Przez pracę konkursową rozumie się pracę wykonaną w technikach plastycznych, np.: rysunek, malarstwo, grafika (w tym grafika komputerowa), collage, fotografia, rzeźba, plakat, drzeworyt, instalacja

4.Praca plastyczna powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy

5.Praca powinna  dotyczyć zabytku zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Niemodlin.

6.Przez definicję zabytku rozumie się: nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową

 

Zapraszamy do udziału!

Regulamin_Konkurs_plastycznyMojZabytekDbam